Talos PowerBI Showcase – Retail Solution

Talos PowerBI Showcase – Retail Solution

Azure Data Platform Modernisation – Travel

Azure Data Platform Modernisation – Travel

D365 FinOps PowerBI

D365 FinOps PowerBI

Museum Data Platform Modernisation

Museum Data Platform Modernisation

Inventory Management Dashboard – Komatsu

Inventory Management Dashboard – Komatsu